Wybierz język strony:
 
Wyceń tłumaczenie   Skorzystaj z formularza
i wyceń teraz swoje tłumaczenie
Wyceń teraz!
BEZPŁATNA PRÓBKA Sprawdź nas (max. 2 str.)
Korzyści dla stałych klientów
  • uproszczona procedura składania zleceń
  • dedykowany zespół tłumaczy i korektorów
  • opiekun klienta
  • glosariusze gwarantujące spójność terminologii w tłumaczeniach klienta
  • indywidualny cennik i warunki współpracy
  • atrakcyjne oferty rabatowe
  • możliwość rozliczeń zbiorczych
  • weryfikacje branżowe tekstów

Ogólne Warunki Współpracy


I.    Zakres podmiotowy i przedmiotowy

1.    Ogólne Warunki Współpracy definiują warunki, na jakich firma ArcusLink Tłumaczenia Specjalistyczne s.c.

       (zwana dalej Wykonawcą) świadczy usługi na rzecz Klienta, zwanego dalej Zlecającym.

       Dokument ten obowiązuje, o ile strony nie zawarły odrębnej    umowy regulującej zasady współpracy.
2.    Przedmiotem zlecenia jest wykonanie tłumaczenia zamówionego przez Zlecającego do realizacji przez Wykonawcę.

II.    Realizacja usługi

1.    Przyjęcie tłumaczenia do realizacji następuje w formie pisemnej:

       - osobiście

       - pocztą

       - w formie korespondencji elektronicznej na adres biuro@arcuslink.pl, w przypadku wcześniejszego

         wypełnienia i zatwierdzenia przez Zlecającego formularza zawierającego listę osób uprawnionych

         do składania zamówień drogą elektroniczną. Zlecenia złożone w innej formie niż pisemna mogą nie zostać zrealizowane.

         Jeżeli Zlecający powierza Wykonawcy materiały, które mają być zwrócone po wykonaniu usługi,

         termin i sposób ich zwrotu musi być określony przy składaniu zamówienia.

2.    Termin realizacji usługi określany jako „tryb zwykły” obliguje Wykonawcę do wykonania

        powierzonego tłumaczenia w ciągu 3 dni roboczych, jeżeli objętość dokumentu nie przekracza 10 stron

        rozliczeniowych. Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych to 1500 znaków ze spacjami,
        a w przypadku pisemnych tłumaczeń przysięgłych 1125 znaków ze spacjami.

        Na każde kolejne 10 stron rozliczeniowych zleconych w ramach tego samego zlecenia

        Wykonawca rezerwuje  sobie po 1 dniu roboczym.  Dla zleceń złożonych w trybie zwykłym Wykonawca szacuje

        objętość zlecenia i proponuje Zlecającemu odpowiedni termin realizacji.

3.    Wykonanie zlecenia w krótszym terminie wiąże się z indywidualnymi ustaleniami między Zlecającym

       a Wykonawcą. Wszelkie zlecenia w trybie przyspieszonym są wykonywane na wyraźne, pisemne polecenie

       Zlecającego (złożone osobiście, pocztą, faxem lub drogą elektroniczną).

4.    Cena usługi wynika z aktualnego cennika Wykonawcy, rozliczenie następuje na podstawie tekstu wynikowego.

       Ustalenie innej ceny niż zawarta w cenniku wymaga wcześniejszego uzgodnienia między stronami,

       dokonanego na piśmie (osobiście, pocztą, faxem lub drogą elektroniczną).

5.    Wykonawca może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji w dniu złożenia prawidłowej dyspozycji przez Zlecającego.

6.    Zlecenie uważa się za wykonane, jeżeli Wykonawca dostarczy zamówioną usługę w uzgodnionym terminie

       oraz w uzgodniony sposób (drogą meilową, pocztą, kurierem, faxem lub osobiście u Zlecającego

       lub u Wykonawcy, zależnie od wcześniejszych ustaleń).

7.    Dowodem przekazania zlecenia Zlecającemu jest:
        - potwierdzenie odbioru złożone przez Zlecającego
        - dokument nadania przesyłki (pocztą lub kurierem)
        - wysłanie pliku zlecenia pocztą elektroniczną

8.    Po wykonaniu zlecenia Wykonawca wystawia fakturę, a Zlecający jest zobowiązany do terminowej zapłaty

       uzgodnionej ceny.

9.    Zlecający wyraża zgodę na wykorzystywanie danych kontaktowych dla celów reklamowych,

       otrzymywanie materiałów marketingowych dotyczących oferowanych przez nasze biuro promocji.

III.    Nienależyte wykonanie usługi

W przypadku nienależytego wykonania usługi, wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zlecającym do 100% wartości zamówienia, co oznacza, że wysokość całkowitego upustu udzielonego Zlecającemu z powodu nienależytego wykonania usługi  nie może przekraczać 100% wartości zamówienia.

IV. Reklamacje

1.    Wady w odebranym dziele Zlecający powinien zgłosić Wykonawcy w terminie 15 dni kalendarzowych,

       licząc od daty realizacji zlecenia. Po upływie tego terminu wygasa prawo Zlecającego do upustu od ceny zlecenia

       związanego z nienależytym jego wykonaniem.

2.    Reklamacje są rozpatrywane przez Wykonawcę w porozumieniu ze Zlecającym.

       W przypadku braku takiego porozumienia, spór między stronami rozstrzygnie biegły z listy tłumaczy sądowych

       przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

3.    Koszty sporządzenia opinii biegłego obciążają tę stronę postępowania reklamacyjnego, która spór przegra.

4.    ArcusLink udziela rękojmi na wykonywane przez siebie usługi na okres 1 roku (365 dni kalendarzowych)

       od dnia realizacji zlecenia. Oznacza to, że ArcusLink zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych przez Zlecającego

       w ciągu 1 roku od realizacji usługi, jednak bez prawa do upustu dla Zlecającego z tytułu stwierdzenia takich wad

       po upływie terminu reklamacyjnego.

V.    Odstąpienie od realizacji zlecenia

1.    Jeżeli Zlecający odstąpi od realizacji zlecenia, zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kwotę należną

       za tę część zlecenia, która została zrealizowana do momentu wycofania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca

       odeśle Zlecającemu zlecenie na aktualnym etapie realizacji i wystawi fakturę za rzeczywiście wykonaną pracę.

2.    Zlecający zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku

        z realizacją odwołanego zlecenia, o ile Wykonawca udokumentuje poniesienie takich kosztów.

VI.    Poufność

1.    Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich materiałów i informacji uzyskanych

       od zlecającego w toku realizacji tłumaczenia.

2.    Informacje te mogą być przekazane jedynie bezpośrednim współpracownikom Wykonawcy,

       tj. tłumaczom, korektorom i konsultantom pracującym nad danym zleceniem, w stopniu niezbędnym

       do prawidłowego wykonania usługi.

VII.  Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie sprawy nie uregulowane w Ogólnych Warunkach Współpracy podlegają odpowiednim

        postanowieniom Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem Artykułu 3 OWW.


2.    Zlecający (Klient) wyraża zgodę na otrzymywanie od firmy ArcusLink informacji i ofert handlowych.

3.    Ustalenia ogólnych Warunków Współpracy są obowiązujące dla obu stron,

        o ile strony nie zawarły innych ustaleń na drodze umowy o stałej współpracy lub na drodze umowy dotyczącej

        wykonania konkretnego zamówienia.

4.    Ogólne Warunki Współpracy obowiązują od dnia 1 marca 2010 roku.

 

Obowiązek informacyjny RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Monika Mamulska współwłaściciel ArcusLink Spółka Cywila z siedzibą w Łodzi ul. Ptasia 5.
  2. Pani/Pana dane osobowe  mogą być przetwarzane przez administratora   jak poniżej:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania

 (w tym przechowywania)

danych

Rekrutacja do  pracy w  Spółce.

W tym przyjmowanie CV i innych dokumentów, prowadzenie korespondencji, zawarcie umowy,

 

Art. 6 ust. 1 lit. a), b)

RODO,

 

Do czasu zakończenia rekrutacji.

Czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem.

W tym przyjmowanie zleceń, wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, prowadzenie korespondencji zawarcie umowy,

 

Art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO,

 

Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy +  6 lat.

 

 

Czynności związane z zawarciem i wykonaniem umowy z kontrahentem (dostawcą towarów i usług).

W tym wystawianie zamówień, przyjmowanie  faktur, prowadzenie  dokumentów księgowych, prowadzenie korespondencji, dokonywanie przelewów bankowych,

 

Art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO,

 

Przez okres prowadzenia korespondencji lub przez okres trwania umowy +  6 lat.

 

Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO

Przez okres ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

 

 

3) Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, będą:

·         Podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,

·         Kancelarie prawne w ramach obsługi prawnej Spółki,

·         Podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych

·         Tłumacze z którymi Spółka zawarła umowę na wykonanie usługi

 

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie.

 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w określonym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz wymogiem ustawowym w pozostałej części.  Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową realizacji umowy, odmową  przyjęcia cv,

 

6) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

 

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.

 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAUFALI NAM
tłumaczenia
biuro tłumaczeń Łódź
tłumaczenia przysięgłe
tłumaczenia Warszawa
tłumaczenia Łódź
tłumaczenia Poznań
tłumaczenia Wrocław
tłumaczenia angielski
biuro tłumaczeń Warszawa
biuro tłumaczeń
tłumaczenia techniczne
tłumaczenia niemiecki
tłumaczenia medyczne
tłumaczenia specjalistyczne Łódź
tłumaczenia specjalistyczne